Điều khoản

1. Điều khoản

Bằng cách truy cập trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi những Điều khoản trang web và Điều kiện sử dụng web, tất cả các luật và quy định hiện hành, và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm tuân thủ bất kỳ luật pháp địa phương áp dụng. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản, bạn bị cấm sử dụng hoặc truy cập vào trang web này. Các tài liệu có trong trang web này được bảo vệ bản quyền và các luật nhãn hiệu thương mại.

2. Giấy phép sử dụng

 • Giấy phép được cấp để tạm thời tải về một bản sao của tài liệu (thông tin hoặc phần mềm) trên trang web Hoàng Phú Computer cho cá nhân, xem tạm phi thương mại. Đây là việc cấp giấy phép, không phải là một chuyển quyền sở hữu, và theo giấy phép này, bạn không được:
 • Sửa đổi hoặc sao chép các tài liệu;
 • Sử dụng các tài liệu cho bất kỳ mục đích thương mại, hoặc cho bất kỳ sự trưng bày công cộng (thương mại hoặc phi thương mại);
 • Cố gắng để dịch ngược hay đảo ngược thiết kế phần mềm có trên trang web Hoàng Phú Computer ;
 • Loại bỏ bất kỳ quyền tác giả hoặc ký hiệu độc quyền khác từ các tài liệu; hoặc
 • Chuyển các tài liệu cho người khác hoặc "nhân bản" tài liệu trên bất kỳ máy chủ khác.
 • Giấy phép này sẽ tự động chấm dứt nếu bạn vi phạm bất kỳ của những hạn chế này và có thể được chấm dứt bởi Hoàng Phú Computer bất cứ lúc nào. Sau khichấm dứt quyền xem các tài liệu của bạn hoặc khi chấm dứt giấy phép này, bạnp hải tiêu hủy bất kỳ tài liệu tải về thuộc sở hữu của bạn cho dù ở định dạng điện tử hay dạng in.

3. Miễn trừ trách nhiệm

Các tài liệu trên trang web Hoàng Phú Computer được cung cấp "như là". Hoàng Phú Computer không bảo đảm, cho dù rõ ràng hay ngụ ý, và hướng từ chối và phủ nhận tất cả các bảo đảm khác, bao gồm nhưng không giới hạn, những bảo đảm mang tính ngụ ý hay điều kiện thương mại, phù hợp cho một mục đích cụ thể, hoặc không vi phạm sở hữu trí tuệ hoặc vi phạm khác về quyền. Hơn nữa, Hoàng Phú Computer không đảm bảo hoặc thực hiện bất kỳ tuyên bố liên quan đến tính chính xác, kết quả có thể xảy ra, hoặc độ tin cậy của việc sử dụng tài liệu trên trang web của mình hay bằng cách khác liên quan đến tài liệu trên hoặc trên bất kỳ trang web liên kết với trang web này.

4. Những giới hạn

Không có bất cứ trường hợp nào mà Hoàng Phú Computer hoặc các nhà cung cấp phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại (bao gồm, nhưng không giới hạn, những thiệt hại về dữ liệu hay lợi nhuận, hoặc do gián đoạn kinh doanh) phát sinh từ việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng các tài liệu trên trang web Internet của Hoàng Phú Computer, ngay cả khi Hoàng Phú Computer hoặc đại diện Hoàng Phú Computer có thẩm quyền đã được thông báo bằng miệng hoặc bằng văn bản về khả năng thiệt hại đó. Bởi vì một số luật không cho phép giới hạn những bảo đảm mang tính ngụ ý, hoặc giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, những hạn chế này có thể không áp dụng cho bạn.

5. Sửa đổi và đính chính

Các tài liệu xuất hiện trên trang web Hoàng Phú Computer có thể bao gồm kỹ thuật, lỗi đánh máy, hoặc chụp ảnh. Hoàng Phú Computer không đảm bảo rằng bất cứ tài liệu trên trang web của mình là chính xác, đầy đủ, hoặc hiện hành. Hoàng Phú Computer có thể thay đổi các tài liệu trên trang web của mình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Hoàng Phú Computer không, tuy nhiên, thực hiện bất kỳ cam kết để cập nhật các tài liệu.

6. Liên kết

Hoàng Phú Computer đã không xem xét tất cả các trang web liên kết đến trang mạng Internet của mình và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web liên kết đó. Bao gồm của bất cứ liên kết nào không được sự chứng thực bởi Hoàng Phú Computer của trang web. Sử dụng bất kỳ liên kết đó là nguy cơ của riêng của người dùng.

7. Sửa đổi Điều khoản sử dụng trang web

Hoàng Phú Computer có thể sửa đổi các điều khoản sử dụng cho trang web của mình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Bằng cách sử dụng trang web này bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các phiên bản hiện hành sau đó của các Điều khoản và Điều kiện sử dụng.

8. Luật điều chỉnh

Bất kỳ khiếu nại liên quan đến trang web của Hoàng Phú Computer sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật của Thành phố Đà Nẵng mà không dẫn đến mâu thuẫn với các quy định của pháp luật.

Điều khoản chung và điều kiện áp dụng để sử dụng của một trang web.

Chính sách bảo mật

Sự riêng tư của bạn là rất quan trọng với chúng tôi. Theo đó, chúng tôi đã phát triển chính sách này để các bạn hiểu làm thế nào chúng tôi thu thập, sử dụng, giao tiếp và tiết lộ và sử dụng thông tin cá nhân. Sau đây phác thảo chính sách bảo mật của chúng tôi.

 • Trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ xác định các mục đích mà thông tin được thu thập.
 • Chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân chỉ với mục tiêu hoàn thành những mục đích theo quy định của chúng tôi và cho các mục đích tương đương khác, trừ khi chúng tôi có được sự đồng ý của cá nhân có liên quan hoặc theo yêu cầu của pháp luật.
 • Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ thông tin cá nhân miễn là cần thiết cho việc thực hiện những mục đích của chúng tôi.
 • Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân bằng phương tiện hợp pháp và công bằng, và nếu cần, có sự nhận biết hoặc sự đồng ý của cá nhân có liên quan.
 • Dữ liệu cá nhân phải phù hợp với các mục đích mà nó được sử dụng, và, ở mức độ cần thiết cho các mục đích, phải chính xác, đầy đủ và cập nhật.
 • Chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin cá nhân bằng cách biện pháp bảo vệ an ninh hợp lý đối với mất mát hoặc trộm cắp, cũng như truy cập trái phép, tiết lộ, sao chép, sử dụng hoặc sửa đổi.
 • Chúng tôi sẽ sẵn sàng cung cấp cho khách hàng thông tin về các chính sách và thủ tục của chúng tôi liên quan đến việc quản lý thông tin cá nhân.

Chúng tôi cam kết hoạt động kinh doanh của chúng tôi phù hợp với những nguyên tắc này để đảm bảo tính bảo mật thông tin cá nhân được bảo vệ và duy trì.

 

Công Ty Tnhh Truyền Thông Tmđt Hoàng Phú
Hỗ trợ